• Избор на јазик:
  • MK
  • EN
  • SR

Новости

upravljanje kvalitetom

vitalia - BRC / Haccp certificirana

VITALIA je jedina firma u domenu zdrave hrane na Balkanu koja je implementirala najstrože evropske BRC/HACCP standarde proizvodnje bezbedne hrane i dobila najviši rang sertifikacije.

Primjena standarda implementiranjem sistema BRC/HACCP omogučuje kompaniji da unaprijedi več steknato povjerenje svojih potrošača preko strožijih standarda za ispravnost svojih proizvoda.

BRC/HACCP omogučuje upravljanje proizvodnjom ispravne hrane i njene kvalitete pri proizvodnji prehrambenih proizvoda kao jednom od osnovnih preduvjeta za građenje izvoznih potencijala i konkurentnosti domačih proizvoda, što se osobito odnosi na izvoz u zemlje članice, odnosno kandidatice za članstvo u Europsku Uniju.

Implementacija HACCP sistema je u suglasnosti sa standardima koje je utvrdio Britanski Konzorcijum Maloprodajnih Lanaca (BRC), kao jedan od najrelevantnijih i najrestriktivnijih europskih standarda u ovom domenu. Višemjesečne aktivnosti osposobljavanja proizvodnih kapaciteta i uspostavljanje postupaka i radnih procedura za uvođenje ovog sistema zaokružene su krajem kolovoza 2005 kada je kompanija dobila sertifikat za primjenu BRC/HACCP sistema (Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke).

Inspekciju je sprovela EFSIS (Evropski servis za inspekciju zdravstvene ispravnosti hrane), jedna od vodečih sertifikacionih kompanija u svijetu, akreditirana od strane relevantnih tijela Europske Unije. Po uspješno sprovedenoj inspekciji VITALIA je dobila najviši nivo sertifikacije. HACCP je značajan i sa aspekta harmoniziranja makedonskog zakonodavstva o ispravnoj hrani sa regulativima Europske Unije.

BRC/HACCP standardi uključuju niz zahtjeva koje je VITALIA doo uspješno implementira i koje če u budučem periodu uspješno sprovoditi, kao što su: upravljanje kvalitetom, pračenje i opozivanje proizvoda, procedure o higijeni, kontrola proizvodnje, obuka zaposlenih, interne provjere itd.

šta je HACCP sistem?

Uvođenje HACCP sistema

HACCP standard je sistem sigurnosti hrane zasnovan na sedam principa kojima se na efikasan nacin osigurava potpuna zdravstvena ispravnost prehrambenih proizvoda u svim segmentima proizvodnje i prerade. Ovaj sistem omogučava da se u svim segmentima proizvodnje odredi i procjeni koje su točke kriticne za kontaminaciju proizvoda, kao i da se osmisle instrumenti kontrole. Za razliku od tradicionalnog inspekcijskog pregleda na kraju proizvodnog procesa, HACCP predstavlja integrisani preventivni sistem koji osigurava ispravnost hrane u svakom dijelu procesa proizvodnje i distribucije, cime doprinosi smanjenju rizika po zdravlje stanovništva.

HACCP standard je logican znanstveno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehranbenih proizvoda koji omogucava:

- identifikaciju i procjenu svih mogucih opasnosti fizickog, kemijskog ili mikrobioložškog porijekla, u svim fazama procesa proizvodnje prehranbenih proizvoda;

- odredivanje mjera neophodnih za njihovu prevenciju i kontrolu;

- obezbedivanje da te mjere budu uspješno sprovedene na efektivan način;

Sam HACCP sistem sastoji se od dvije osnovne komponente: HA i CCP. HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procjenu njihove štetnosti po ljudsko zdravlje. CCP (kritične kontrolne tocke) predstavlja postupke u proizvodnji koima se može spriječiti ili eliminirati rizik po sigurnost hrane ili se njihov utjecaj svesti na prihvatljivo nivo.

HACCP je fleksibilan sistem, prilagodava se svim vrstama proizvoda u svakoj karici lanca proizvodnje, distrubucije i rukovanja hranom.

Sve grane prehranbene industrije zahtjevaju HACCP sistem. To su:

1. proizvodnja, prerada i pakovanje;

2. skladište, transport i distribucija;

3. priprema i distribucija hrane za potrebe bolnica, djecjih ustanova, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija;

4. trgovina, maloprodaja i ugostiteljstvo;

5. organska prehranbena industrija.

Kvaliteta i sigurnost su najznacajniji u proizvodnji i distribuciji hrane. HACCP garantuje da poduzece proizvodi hranu na najbolji i najsigurniji moguci način. U svijetu je snabdevanje potrošača ispravnim i visokokvalitetnim prehranbenim proizvodima sve zacajnije. Zbog toga uvoznici iz zemalja EU i drugih razvijenih zemalja (SAD, Japan) zahtjevaju da proizvodnja hrane, od njive do farme do zavrsnog pakovanja, bude u suglasnosti sa strogim higijenskim pravilima. Svaki pojedinac koji posjeduje, upravlja ili radi u proizvodnji hrane u EU mora da uvede sistem sigurnosti HACCP.

Principi HACCP sistema

Osnovni principi HACCP sistema su: analiza potencijalnih opasnosti (HA), identifikacija kriticnih kontrolnih točaka (CCP), utvrđivanje kriticnih granica za svaku CCP, utvrđivanje korektivnih mjera za stajanja izvan kriticnih granica i uspostavljanje procedura za provjeru.

Pri tom, HACCP nije neovisan program, vec je dio večeg sistema kontrola koji uključuje i sprovodenje univerzalnih procedura koje se primenjuju za kontrolu opcih uslova i okruženja proizvodnje i doprinosi sigurnosti proizvoda.

Programi koji treba da budu usvojeni, primenjeni i dokumentirani su:

1. GMP - dobra proizvodačka praksa

2. SOP - standardne operativne procedure

3. SSOP - standardne operativne procedure higijene

Prednosti Prednosti primjene HACCP sistema su u tome sto reducira bolesti izazvane hranom, obezbjeduje snabdevanje stanovništva zdravstveno ispravnim prehranbenim proizvodima, ispunjava zahtjeve zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor, kao i efektivniji i efikasniji rad prehranbenih poduzeča, povečava konkurentnost poduzeča na svjetskom tržištu, uklanja barijere internacionalne trgovine, omogucuje efikasno usvo|enje novih tehnologija i proizvoda i povečava profit.